Kto sú baptisti

Pomenovanie „baptista“
je odvodený od gréckeho slova „baptizein“, čo znamená ponoriť. Baptistami sa nazývajú preto, že na vyznanie svojej viery pred Bohom i ľuďmi, na základe vedomého, osobného rozhodnutia, sa krstia v meno Otca, Syna a Ducha Svätého.

Zásady baptistov
Baptisti sú kresťania, ktorí na základe svedectva Biblie a pôsobenia Ducha Svätého prijali do svojho srdca Ježiša Krista a úprimne v neho veria, vyznávajú ho ako svojho osobného Spasiteľa a Pána, ktorému zverili vládu nad svojím životom.
Vyznávajú, že všetci ľudia sú si pred Bohom navzájom rovní. Preto nemajú cirkevnú hierarchiu a nerobia zásadný rozdiel medzi kazateľmi (duchovnými) a laikmi. K Bohu má každý kresťan a každý človek slobodný prístup a jediným prostredníkom medzi ním a Bohom je Ježiš Kristus. Spravidla raz za mesiac si pripomínajú pamiatku Večere Pánovej. Všetci sa spoločne zúčastňujú požívania chleba a vína. Toto jedlo jedol Ježiš so svojimi učeníkmi v noci pred svojím ukrižovaním a požiadal ich, aby túto Večeru jedli na jeho pamiatku.
Z Biblie - Božieho slova prijímajú svedectvo o tom, že Boh zasľubuje záchranu tým, ktorí uveria v Ježiša Krista ako Božieho Syna, vyznajú svoje hriechy, odvrátia sa od nich a na základe osobného, slobodného a vedomého vyznania svojej viery sa dajú pokrstiť.

Organizácia baptistov
Baptisti tvoria cirkevné zbory, ktoré sú úplne samostatné. Združujú sa do zväzu, ktorý nesie názov Bratská jednota baptistov v Slovenskej Republike. Zväz je členom Európskej federácie baptistov, ktorá je súčasťou Svetového zväzu baptistov.

História baptistov
je spätá s počiatkami reformácie v 16. storočí. Predkovia baptistov našli v období protireformácie útočište pred prenasledovaním na Južnej Morave. Pod názvom Moravskí bratia, Huteriti, Habáni alebo Anabaptisti (novokrstenci) vytvorili spoločenstvá s vysokou úrovňou remeselnej výroby (najmä keramiky), školstva a zdravotnej starostlivosti.
Po tridsaťročnej vojne (r.1620) a krutom prenasledovaní sa zvyšky anabaptistov dostali najmä do Holandska. Niektorí z nich neskôr odišli do Ameriky. Pretože tam našli slobodu pre svoju vieru, veľmi sa rozšírili a položili základ slobody Spojených štátov. Baptisti tvoria jednu z najpočetnejších cirkví v USA.